Monthly Archives: Listopad 2017

Home / 2017 / Listopad

HISZPANIA WOBEC WIDMA SEPARATYZMU

Dnia 23 listopada 2017 r. odbyło się organizowane przez Departament Europu Koła Młodych Dyplomatów wydarzenie ,,Hiszpania wobec widma separatyzmu”. Spotkanie stanowiło panel ekspercki, zakończony dyskusją i pytaniami od publiczności. W roli ekspertów zaprezentowali się Pan Benito Leon Alonso, dr Przemysław Biskup oraz prof. Tomasz Grosse. Omówione zostały historyczne przyczyny hiszpańskich ruchów separatystycznych, ich ogólna geneza, przebieg, wymiar prawnomiędzynarodowy, polityczny i społeczny. Obserwowane wydarzenia mające miejsce w Katalonii posłużyły za przedmiot analizy dążeń separatystycznych autonomii Hiszpańskich m.in. w kontekście oceny podjętych działań i reakcji społeczności międzynarodowej, w szczególności Unii Europejskiej. Konflikt kataloński został również skontrastowany z działaniami niepodległościowymi w Szkocji. Prelekcje ekspertów zakończyła moderowana dyskusja.

SPOTKANIE W AMBASADZIE UKRAINY

Dnia 22 listopada 2017 r. podczas wizyty w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie, członkowie Koła Młodych Dyplomatów spotkali się z Panem Mykołą Yarmoliukiem — Radcą Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Tematem przewodnim spotkania była specyfika funkcjonowania placówki dyplomatycznej w Warszawie, a także różne aspekty pracy dyplomaty. Dodatkowo poruszone zostały także kwestie dotyczące relacji polsko-ukraińskich oraz współpracy państw, szczególnie w kontekście mniejszości ukraińskiej w Polsce, w tym w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Przedmiotem debaty były również problemy związane z obecną sytuacją na Ukrainie, takie jak separatyzm i konflikt we wschodniej części kraju. Wizyta w Ambasadzie z całą pewnością stanowiła ważny krok na drodze rozwoju Koła Młodych Dyplomatów, zaś członkowie organizacji pozyskali bardzo cenną wiedzę, którą niewątpliwie wykorzystają w przyszłości.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW UW

W dniu 16 listopada b.r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2017/2018 Walne Zgromadzenie Członków Koła Młodych Dyplomatów. Podczas Zgromadzenia poruszone zostały kwestie związane z przyjęciem nowych członków, a także z działalnością organizacji.

 

Członkom Koła zaprezentowany został skład Zarządu  kadencji 2017/2018, oraz szefowie i koordynatorzy Departamentów. Członkowie Zarządu przedstawili swoje obowiązki i kompetencje wynikające z regulaminu Koła, a także nakreślili plan działania w dziedzinach należących do ich kompetencji. Szefowie i koordynatorzy Departamentów przedstawili członkom koła plan działania Departamentów na najbliższy rok akademicki.

 

Omówione zostały cele i priorytety działalności KMD UW na rok akademicki 2017/2018, a także kwestie organizacyjne i regulaminowe.