Regulamin

Home / O nas / Regulamin

Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej

Uniwersytetu Warszawskiego

SKN „Koło Młodych Dyplomatów”

 

Nazwa i siedziba organizacji

 

Art. 1

 1. Uczelniana Organizacja Studencka Uniwersytetu Warszawskiego „Koło Młodych Dyplomatów”, zwana dalej Organizacją, działa na podstawie art. 204 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Statutu Uniwersytetu Warszawskiego w szczególności Zarządzenia nr 17 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2007 r. oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Siedzibą Organizacji jest Instytut Europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Oficjalnym skrótem nazwy Organizacji jest KMD.
 4. Organizacja posiada własne logo, którego wzór znajduje się w Załączniku 1.

 

Cele Organizacji i sposoby ich realizacji

 

Art. 2

Celem organizacji jest:

 1. rozwijanie zainteresowań członków,
 2. rozwijanie zdolności interpersonalnych członków Organizacji oraz kształtowanie aktywnej postawy obywatelskiej,
 3. propagowanie wiedzy na temat stosunków międzynarodowych i współczesnej dyplomacji,
 4. pogłębianie wiedzy własnej oraz adresatów przedsięwzięć Organizacji,
 5. działanie na rzecz oraz promocja jednostki macierzystej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Art. 3

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. spotkania merytoryczne oraz działalność badawczo-naukową,
 2. prowadzenie strony internetowej oraz fanpage’a Organizacji poświęconych tematyce dyplomacji i stosunków międzynarodowych,
 3. organizowanie wydarzeń prezentujących tematykę leżącą w zakresie celów Organizacji,
 4. organizowanie wydarzeń dedykowanych dla członków Organizacji, mających na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych.

 

Członkostwo w Organizacji

 

Art. 4

 1. Członkiem Organizacji może zostać każdy student Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. O członkostwo w Organizacji może się ubiegać również doktorant UW, który uzasadni zainteresowanie realizacją jej celów.

Art. 5

 1. Nabycie członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu Organizacji akceptującego deklarację członkowską składaną ustnie lub pisemnie.
 2. Utrata Członkostwa następuje:
 3. na skutek uchwały Zarządu Organizacji,
 4. na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości Zarządu,
 5. z powodu zgonu członka,
 6. z powodu skreślenia z listy studentów,
 7. z powodu przekroczenia o ponad 30 dni terminu zapłaty składki członkowskiej,
 8. z powodu skreślenia z listy członków, dokonywanego przez Zarząd z powodu braku zaangażowania w funkcjonowanie Organizacji.
 9. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji członek może się odwołać do Opiekuna Naukowego i Zarządu. W razie otrzymania negatywnej opinii wniosku, wykluczony członek Koła może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków.

Art. 6

Członek Organizacji ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji,
 2. udziału w pracach Organizacji, korzystania ze wszelkich urządzeń i obiektów należących do Organizacji,
 3. używania odznak i znaków Organizacji, a także reprezentowania jej na wszelkich wydarzeniach o charakterze nie kolidującym z celami i ideą działania Organizacji
 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji.

Art. 7

Do obowiązków Członka należy:

 1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacja celów Organizacji,
 2. uczestniczenie w co najmniej dwóch wydarzeniach organizowanych przez Organizację w ciągu semestru roku akademickiego,
 3. czynne uczestniczenie w przygotowywaniu przynajmniej jednego wydarzenia organizowanego przez Organizację w ciągu semestru roku akademickiego,
 4. przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
 5. stosowanie się w swojej działalności do uchwał i decyzji władz Organizacji,
 6. terminowe wywiązywanie się z powierzonych prac,
 7. regularne opłacanie składek członkowskich stałych i ad hoc
 8. godne reprezentowanie Organizacji na Uniwersytecie i poza jego granicami
 9. aktywne promowanie Organizacji i jej działalności.

Art. 8

Członkostwo Honorowe, Członkostwo Zamrożone i Przyjaciel KMD

 1. Członkiem honorowym Organizacji może zostać każda osoba, która aktywnie działa lub działała na jej rzecz. Honorowe członkostwo może być przyznane przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Członkiem Zamrożonym zostaje automatycznie każdy Członek Organizacji decydujący się na wyjazd długości minimum trymestru. Warunkiem otrzymania statusu członka zawieszonego jest naukowy charakter wyjazdu lub wymiany.
 3. Członek zamrożony zwolniony jest z obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności z obecności na wydarzeniach oraz płacenia składek.
 4. W przypadku próby zwołania lub zwołania Walnego Zgromadzenia Członków podczas nieobecności członka zamrożonego, nie jest on wliczany do liczby ogólnej członków Organizacji.
 5. Członek zamrożony zobligowany jest do skontaktowania się z Zarządem Organizacji od razu po powrocie z wyjazdu, w celu przywrócenia statusu członka czynnego.
 6. Przyjacielem KMD może zostać każda osoba, która wsparła w dowolny sposób Organizację. Tytuł Przyjaciela KMD nadawany jest przez Zarząd w wyniku głosowania.

 

Składki Członkowskie

 

Art. 9

 1. Stałe składki członkowskie są pobierane jednorazowo w każdym roku akademickim.
 2. Wysokość stałej składki członkowskiej podawana jest na Walnym Zgromadzeniu Członków, przez Skarbnika organizacji, który ustala ją, kierując się prognozowanymi wydatkami finansowymi Organizacji.
 3. Składki członkowskie zbiera Skarbnik Organizacji i ponosi za nie odpowiedzialność finansową.

 

Departamenty i koordynatorzy projektów

Art. 10

Departamenty

 1. W ramach Organizacji działa 5 Departamentów Regionalnych.
 2. Departamenty posiadają nazwy i oficjalne skróty:
 3. Departament Obydwu Ameryk (DOA)
 4. Departament Europy (DE)
 5. Departament Afryki i Bliskiego Wschodu (DABW)
 6. Departament Azji i Pacyfiku (DAP)
 7. Departament Rosji i Obszaru Poradzieckiego (DROP)
 8. Departamenty zajmują się przygotowywaniem i organizacją wydarzeń realizując cele Organizacji.
 9. Na czele każdego Departamentu stoi Szef Departamentu powoływany przez Zarząd.
 10. Szef Departamentu musi być członkiem Departamentu, którego kierownictwo obejmuje, przez co najmniej pół roku przed objęciem funkcji.
 11. Członek Zarządu może pełnić obowiązki Szefa Departamentu. Funkcja ta nosi nazwę Koordynatora Departamentu, jego kompetencje są równe kompetencjom Szefa Departamentu.
 12. Szef Departamentu organizuje prace Departamentu i kieruje nimi.

 

Art. 11

Koordynatorzy projektów

 1. Zarząd może zdecydować, że projekty o szczególnym znaczeniu dla Organizacji będą realizowane ponad Departamentami. W takiej sytuacji Zarząd powołuje Koordynatora Projektu.
 2. Koordynator jest odpowiedzialny za realizację jednego projektu we wszystkich aspektach.
 3. Koordynator tworzy zespół, którego pracami kieruje w celu realizacji projektu. W przypadku przyjęcia do zespołu członek Departamentu ma prawo odmówić realizacji zadań w ramach Departamentu do czasu zakończenia realizacji projektu.
 4. Koordynator ma obowiązek przedstawić na wniosek Zarządu stan realizacji projektu w dowolnym momencie.

 

 

Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje.

Art. 12

Do władz Organizacji należy:

 1. Zarząd Organizacji,
 2. Walne Zgromadzenie Członków.

Art. 13

Zarząd Organizacji

 1. Zarząd Organizacji składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa (Wiceprezesa ds. wewnętrznych), Sekretarza (Wiceprezesa ds. administracyjnych), Skarbnika (Wiceprezesa ds. finansów), Wiceprezesa ds. mediów i promocji.
 2. Zarząd Organizacji odpowiedzialny jest za prowadzenie stosownej dokumentacji oraz za wszelkie inne materiały lub urządzenia posiadane, bądź użytkowane przez Organizację.
 3. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionego stanowiska podczas trwania kadencji.
 4. Członka Zarządu może odwołać Walne Zgromadzenie Członków.
 5. Kadencja Zarządu trwa rok kalendarzowy i może zostać skrócona przez Walne Zgromadzenie Członków.
 6. Wiceprezes ds. wewnętrznych odpowiada za kwestie kadrowe i kontakt z organami Uniwersytetu we wszystkich sprawach administracyjnych.
 7. Wiceprezes ds. administracyjnych prowadzi dokumentację Organizacji, tworzy sprawozdania ze spotkań Zarządu oraz z Walnego Zgromadzenia Członków. Obsługuje korespondencję Organizacji oraz czuwa nad przygotowaniem sprawozdań z wydarzeń organizowanych przez Organizację.
 8. Wiceprezes ds. finansów na wniosek Prezesa Organizacji przygotowuje budżet Organizacji i czuwa nad jego wykonywaniem. Zbiera dokumentację finansową i dokonuje refundacji wydatków członków Organizacji związanych z jej działalnością. Tworzy sprawozdania finansowe i przedstawia je do wiedzy Zarządu do 31 kwietnia każdego roku.
 9. Wiceprezes ds. mediów i promocji Przygotowuje strategię promocyjną Organizacji, oraz czuwa nad jej realizacją. Przedstawia strategię promocyjną do akceptacji Zarządu w terminie nie dalszym niż miesiąc od rozpoczęcia kadencji. Sprawuje opiekę nad stronami internetowymi, w tym na portalach społecznościowych, tworzy i koordynuje wydarzenia na ww. stronach.

 

Art. 14

Walne Zgromadzenie Członków

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 2. uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji,
 3. wybór Prezesa Zarządu za zgodą Opiekuna Naukowego,
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu przygotowywanych na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. odejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji lub zawieszeniu jej funkcjonowania.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa co najmniej raz w roku, lub na wniosek co najmniej połowy członków Organizacji drogą pisemną. Do liczby członków Organizacji, potrzebnych do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, nie wlicza się członków zamrożonych i honorowych.
 7. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów, z wyłączeniem Członków Honorowych.

Art. 15

Podejmowanie decyzji

 1. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Prezes Zarządu w sytuacjach spornych, związanych z pracami Zarządu, posiada głos decydujący.

 

Art. 16

Prezes Zarządu

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i Organizacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu, współtworzy Zarząd i bierze udział we wszystkich głosowaniach związanych z działalnością Zarządu i Organizacji.
 3. We współpracy z Sekretarzem przygotowuje do 31 stycznia każdego roku coroczne sprawozdanie z działalności Organizacji za rok poprzedni, które przedstawiane jest Rektorowi. Obowiązek dostarczenia ww. sprawozdania spoczywa na Sekretarzu.
 4. Zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji, aktualny wykaz członków Organizacji.
 5. W przypadku niedyspozycji Prezesa wszystkie jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Wiceprezes ds. wewnętrznych.